www.qprq.net > 1 4 5 7 怎样算24点 拜托大家了啊

1 4 5 7 怎样算24点 拜托大家了啊

4×7-5+1=24

1乘(7-4)乘(3+5)

1,4,5,6你可以这样算4/(1-5/6)而1,6,7,8我现在还无解,呵呵!

2×9÷3×4=24

3 4 7 8 (7-3)*4+8=24 5 7 8 10 (5+7)*(10-8)=24 2 2 5 8 (5+8)*2-2=24 4 5 7 10 (7-5)*10+4=24 4 4 4 9 4*(9-4)+4=24 2 2 2 9 (9+2)*2+2=24 1 2 7 7 (7*7-1)/2=24 4 6 7 9 (9+7)*3/2=24 5 7 7 9 (5+7)*(9-7)=24 5 6 7 9 (7-5)*9+6=24 2 4 7 7 7...

原式左边取和得到55.要使它变为100,需增45. 改变一个运算符号,可以考虑: 改+为乘*: n(n+1)-(n+n+1)=45,无符合条件的解; 改+为指数运算^: n^(n+1)-(n+n+1)=45,无符合条件的解; 删去一个加号: (10n+(n+1))-(n+n+1)=45,n=5 于是: 1+2+3+4+56+7+8+9+...

3*[-(-6)]+(10-4) 6/3*10+4 3*(10-6+4) (7-3)*(11-5)

8.9.10.11 无解 (7-3)×4+8 (11×11-1)/5 (7×7-1)/2 (10/10+3)×6 (5-2/10)×5

1+((7*4)-5) (1+(7*4))-5 1+((4*7)-5) (1+(4*7))-5 1-(5-(7*4)) (1-5)+(7*4) 1-(5-(4*7)) (1-5)+(4*7) ((7*4)+1)-5 (7*4)+(1-5)

3,7,9,3的24点答案: 1:3+7×9÷3 2:3+(7×9)÷3 3:3+(7×9÷3) 4:3+((7×9)÷3) 5:3+(7×(9÷3)) 6:3+7×(9÷3) 7:3×7+9÷3 8:(3×7)+9÷3 9:3×7+(9÷3) 10:(3×7)+(9÷3) 11:3+7÷3×9 12:3+(7÷3)×9 13:3+(7÷3×9) 14:3+((7÷3)×9) 15:3+(7÷(3÷9)) 16:3+7÷(3÷9) 17:(...

网站地图

All rights reserved Powered by www.qprq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qprq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com